საოჯახო დავები

  • ქორწინების შეწყვეტა
  • ალიმენტის დაკისრება
  • ქონების გაყოფა
  • ბავშვის საცხოვრებლის განსაზღვრა

ჩვენი მომსახურების სფეროები

ქონებრივი დავები

ქონების დამტკიცება, ქონების უკანონო მფლობელისგან გამოთხოვა, საზიარო ქონების დამტკიცება, უკანონოდ დაკავებული ბინის გათავისუფლება, ქირის მოთხოვნა, ბინიდან გამოსახლება.

საბანკო დავები

ჩამორთმეული ქონების დაბრუნება, პირგასამტეხლოს პროცენტის შემცირება, გადასახდელი სესხის თანხის შემცირება, ვალის დაბრუნება, ვალის პროცენტის მიღება.

შრომითი დავები

სამსახურში აღდგენა, ხელფასის ანაზღაურება, კომპენსაციის მოთხოვნა, განაცდური დღეების ანაზღაურება.

მემკვიდრეობის მიღება

წილის გაყოფა, მემკვიდრეობის მიღება, ქონების მესაკუთრედ რეგისტრაცია.

ჩვენი მომსახურების სფეროები

ქონებრივი დავები

ქონების დამტკიცება, ქონების უკანონო მფლობელისგან გამოთხოვა, საზიარო ქონების დამტკიცება, უკანონოდ დაკავებული ბინის გათავისუფლება, ქირის მოთხოვნა, ბინიდან გამოსახლება.

საბანკო დავები

ჩამორთმეული ქონების დაბრუნება, პირგასამტეხლოს პროცენტის შემცირება, გადასახდელი სესხის თანხის შემცირება, ვალის დაბრუნება, ვალის პროცენტის მიღება.

შრომითი დავები

სამსახურში აღდგენა, ხელფასის ანაზღაურება, კომპენსაციის მოთხოვნა, განაცდური დღეების ანაზღაურება.

მემკვიდრეობის მიღება

წილის გაყოფა, მემკვიდრეობის მიღება, ქონების მესაკუთრედ რეგისტრაცია.

ჩვენ გთავაზობთ

იურისტის კონსულტაცია

თქვენ შეძლებთ იურისტთან გასაუბრებას და კონსულტაციის გავლას.

საქმის შესწავლა

ჩვენი იურისტი მოგისმენთ, გაეცნობა თქვენს საქმეს და დაგეგმავს შემდეგ ქმედებებს.

სასამართლოში წარდგენა

ჩვენი იურისტი მოგიგვარებთ სასამართლოსთან დაკავშირებულ ყველა საქმეს.